Nước Ngọt

7 Up

$3.50

1 lốc

Nước Ngọt

Cam Chai Twister

$4.00

- 455ml, 1 lốc

Nước Ngọt

Cocacola Cao

$3.50

320ml, 1 lốc

Nước Giải Khải

Dr Thanh

$4.00

-330ml, 1 lốc

Nước Giải Khải

Đá Cục

$1.50

1 kg

Nước Giải Khải

Hồng Trà Đào Mina

$3.00

- 500ml, 1 lốc

Nước Ngọt

Mirinda Xá Xị Lon

$3.00

- 320ml, 1 lốc

Nước Ngọt

PepSi Lon Việt

$3.50

- 320ml, 1 lốc

Nước Ngọt

Redbull

$13.50

1 thùng

Nước Ngọt

Sting VN Chai Vàng

$3.50

- 330ml, 1 lốc

Nước Giải Khải

Tăng Lực Number 1

$3.50

- 330ml, 1 lốc

Nước Giải Khải

Trà Dr Thanh

$4.00

-455ML, 1 lốc

Nước Giải Khải

Vải Thiều Hưng Yên

$5.00

- hộp 565G

Nước Ngọt

Yến Nha Đam Mina

$3.50

- 500ml, 1 lốc