Mì Các Loại

Mì Đặc Biệt

$0.50

tổng hợp các loại

Mì Các Loại

Mì Ly Bò Omachi

$1.00

Thùng/24 Ly - 45g

Mì Các Loại

Mì Tô Nhớ

$1.25

thùng/12 tô

Mì Các Loại

Mì Tô Sườn Omachi

$1.00

Thùng/12Tô - 93g